Quản lý Yêu cầu

You are here:

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng yêu cầu trên di động: thêm, sửa yêu cầu, thêm công việc từ yêu cầu, …

Thêm mới yêu cầu

Từ giao diện chính chọn tab Yêu cầu

Nhấn nút

Lưu ý: Người dùng được phân quyền Chỉnh sửa/Quản lý mới có thể thêm, sửa, xóa yêu cầu

Nhập thông tin yêu cầu, chọn người xử lý

Nhập các thông tin tài sản, hình ảnh, …

=> Nhấn lưu để thêm yêu cầu

Sửa yêu cầu

Chọn yêu cầu cần sửa

Nhấn Sửa

Chỉnh sửa thông tin => Nhấn Lưu

Thêm công việc từ yêu cầu

Chọn yêu cầu => Nhấn Sửa => Nhấn

Chọn Thêm công việc

Nhập thông tin công việc => Nhấn Lưu

Yêu cầu đã thêm công việc sẽ chuyển sang trạng thái Đang xử lý

Thêm tài sản

Chọn yêu cầu => Nhấn Sửa => Nhấn

Chọn Thêm tài sản

Kích chọn tài sản => Nhấn Lựa chọn

Danh sách tài sản vừa thêm mới

Thay đổi trạng thái

Chọn yêu cầu => Nhấn Sửa => Nhấn

Chọn Thay đổi trạng thái

Chọn trạng thái => Nhấn Lựa chọn => Lưu

Xóa yêu cầu

Chọn yêu cầu => Nhấn Sửa => Nhấn

Chọn Xóa yêu cầu

Nhấn Đồng ý để xóa yêu cầu

Tìm kiếm yêu cầu

– Tìm kiếm theo bộ lọc

Trên giao diện chính nhấn nút

Lựa chọn các thông tin tìm kiếm

=> Nhấn Tìm

Nhấn Đặt lại để xóa điều kiện tìm

– Tìm kiếm theo từ khóa

Nhập từ khóa tìm kiếm vào ô tìm kiếm => Nhấn  ở trên bàn phím điện thoại để tìm kiếm

Nhận thông báo yêu cầu

Người dùng sẽ nhận được thông báo yêu cầu trên di động khi có yêu cầu mới

Kích vào thông báo để mở thông tin yêu cầu

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 30