Xóa thông tin kiểm tra

You are here:

Bước 1: Trên giao diện quản lý kiểm tra → Tìm kiếm và tích chọn vào kiểm tra cần xóa

Bước 2: Nhấn “Xóa”

Bước 3: Chọn “OK” để thực hiện xóa kết quả kiểm tra.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 29