Xóa công việc

Bước 1: Vào module “Công việc” → chọn “Công việc”

Bước 2: Chọn công việc cần xóa

Bước 3: Chọn “Tiện ích” → Chọn “Xóa”

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 8