Xem thông báo

You are here:

(1) Vào module “Thông báo”

(2) Chọn điều kiện tìm kiếm thông báo→ Chọn “Tìm”

–         Tìm kiếm theo thời gian

–         Tìm kiếm theo tình trạng thông báo: đã đọc, chưa đọc, tất cả

(3) Hiển thị danh sách thông báo theo điều kiện tìm kiếm

–         Tích vào tên thông báo sẽ hiện ra giao diện thông báo đó

–         Các thông báo đã đọc sẽ được chuyển từ  sang

–         Chọn  để xóa thông báo

–         Để tích hết các thông báo thành đã đọc chọn

–         Xóa tất cả các thông báo theo điều kiện tìm kiếm chọn

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 16