Xem chi tiết thông tin yêu cầu

You are here:

Bước 1: Trên giao diện quản lý danh sách yêu cầu → Tìm kiếm yêu cầu quan tâm

Bước 2: Kích biểu tượng : để xem danh sách và nội dung công việc xử lý yêu cầu

Bước 3: Kích biểu tượng : để xem tệp đính kèm gắn với yêu cầu

Bước 4: Kích vào yêu cầu và nhấn nút “Sửa” để xem chi tiết nội dung yêu cầu

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 7