Xác nhận yêu cầu

You are here:

Bước 1: Vào module Công việc → Chọn “Yêu cầu”

Bước 2: Chọn yêu cầu cần xác nhận, chọn “Xác nhận” để xác nhận lại yêu cầu được đề xuất

Bước 3: Nhập thông tin, nội dung xác nhận hoặc lý do từ chối yêu cầu

Bước 4: Trong bảng xác nhận yêu cầu chọn “Lưu thông tin” để lưu thông tin xác nhận

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 21