Vận hành

You are here:
  • KB Home
  • Vận hành

Mục đích: Hỗ trợ quản lý và ghi nhận thông tin vận hành tài sản gồm thông số hoạt động, thời gian dừng máy, sử dụng nguyên liệu, chi phí thuê ngoài, sử dụng nhân công, sử dụng vật tư, quản lý nhật ký điều chuyển, cấp phát, sửa chữa, kiểm định, bảo hiểm, thanh lý tài sản.

Đối tượng sử dụng: Cán bộ quản lý, Lãnh đạo

Hướng dẫn chi tiết:

Quản lý thông số hoạt động

Quản lý thời gian dừng máy

Quản lý sử dụng nguyên liệu

Quản lý chi phí thuê ngoài

Quản lý sử dụng nhân công

Quản lý sử dụng vật tư

Tham khảo bài viết Tiện ích liên quan đến tài sản

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 17