Tiện ích liên quan đến tài sản

You are here:
 • KB Home
 • Tiện ích liên quan đến tài sản

Thông số hoạt động

Bước 1: Chọn Tiện ích →  Thông số hoạt động

Bước 2: Thêm thông số, chỉ số vận hành

*Định nghĩa các thông số hoạt động

 • Nhấn để thêm thông số : Nhập thông tin thông số hoạt động → Lưu

+       Tài sản: Hệ thống tự động lấy theo mã tài sản-tên tài sản

+       Thông số: Chọn thông số đã thiết lập trong danh mục thông số hoạt động và thiết lập các ngưỡng giá trị tối thiểu, tối đa, báo động 1, báo động 2 để hỗ trợ cảnh báo khi có giá trị vượt ngưỡng.

 • Nhấn để sửa thông số: Chọn thông số cần sửa→ Sửa thông tin thông số→ Lưu
 • Nhấn để xóa thông số: Chọn thông số cần xóa → Nhấn “Xóa”
 • Nhập chỉ số:

+     Chọn Thông số →  Nhấn  để thêm chỉ số→ Thêm thông tin chỉ số → Chọn “Lưu”

 • Nhấn để sửa chỉ số
 • Nhấn  để xóa chỉ số

Sử dụng nhân công

Bước 1: Chọn Tiện ích →  Sử dụng nhân công

Bước 2: Thêm hoặc sửa hoặc xóa thông tin sử dụng nhân công

 • Thêm thông tin sử dụng nhân công:  Nhấn Thêm (1) → Cập nhật thông tin nhân sự (2) → Chọn “Lưu” (3)

 • Sửa thông tin sử dụng nhân công: Chọn nhân sự cần thay đổi thông tin → Chọn “Sửa” → Nhập thông tin thay đổi → chọn “Lưu thông tin”
 • Xóa thông tin sử dụng nhân công: Chọn nhân sự cần xóa thông tin → Chọn “Xóa”

 Sử dụng vật tư

Bước 1: Chọn Tiện ích →  Sử dụng vật tư

Bước 2: Thêm hoặc sửa hoặc xóa thông tin sử dụng vật tư

 • Nhấn “Thêm” để thêm mới thông tin sử dụng vật tư cho tài sản (1) →  Cập nhật thông tin sử dụng vật tư (2)  → Lưu thông tin (3)

 • Nhấn “Sửa” để sửa thông tin sử dụng vật tư
 • Nhấn “Xóa” để xóa thông tin sử dụng vật tư

Sử dụng nguyên liệu

Bước 1: Chọn Tiện ích →  Sử dụng nguyên liệu

Bước 2: Thêm hoặc sửa hoặc xóa thông tin sử dụng nguyên liệu

 • Nhấn “Thêm” để thêm thông tin sử dụng nguyên liệu cho tài sản (1) →Nhập thông tin sử dụng nguyên liệu (2) →Lưu thông tin(3)

 • Nhấn “Sửa” để sửa thông tin sử dụng nguyên liệu
 • Nhấn “Xóa” để xóa thông tin sử dụng nguyên liệu

Chi phí thuê ngoài

Bước 1: Chọn Tiện ích →  Chi phí thuê ngoài

Bước 2: Thêm hoặc sửa hoặc xóa thông tin chi phí thuê ngoài

 • Nhấn “Thêm” để thêm chi phí thuê ngoài (1) →Nhập thông tin chi phí thuê ngoài (2) →Lưu thông tin (3)

 • Nhấn Sửa để sửa thông tin chi phí thuê ngoài
 • Nhấn Xóa để xóa thông tin chi phí thuê ngoài

Thời gian dừng máy

Bước 1: Chọn Tiện ích →  Thời gian dừng máy

Bước 2: Thêm hoặc sửa hoặc xóa thông tin thời gian dừng máy

 • Nhấn “Thêm” để thêm thời gian dừng máy (1)→ Cập nhật thông tin thời gian dừng

 máy (2) →Lưu thông tin(3)

 • Nhấn “Sửa” để sửa thông tin thời gian dừng máy của tài sản
 • Nhấn “Xóa” để xóa thời gian dừng máy của tài sản

Chuyển đổi trạng thái tài sản

Bước 1: Vào module “Tài sản” → Chọn “Tài sản”

Bước 2: Chọn tài sản cần chuyển trạng thái

Bước 3: Chọn “Tiện ích” → Chọn “chuyển trạng thái”

Bước 4: Chọn trạng thái muốn chuyển đổi

Bước 5: Lưu thông tin chuyển đổi

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 14