Thực hiện, báo cáo công việc

You are here:

Mục đích: Hỗ trợ người được giao việc cập nhật một số thông tin trong quá trình thực hiện công việc.

Hướng dẫn chi tiết:

Bước 1: Vào module Công việc chọn “Công việc”

Bước 2: Chọn công việc cần thực hiện và báo cáo kết quả

Bước 3: Cập nhật nội dung thực hiện công việc

– Cập nhật kết quả của việc thực hiện công việc

– Giờ thực tế: Nhập giờ thực hiện công việc thực tế

– Tích hoàn thành công việc

Bước 4: Cập nhật tiến độ thực hiện công việc

– Chọn Trạng thái của công việc hiện tại

– Tiến độ: kéo % tiến độ thực hiện công việc

Bước 5: Cập nhật số lượng vật tư thực tế

– Cập nhật số lượng vật tư thực tế để thực hiện công việc → Đề xuất vật tư đến kho để nhận vật tư cho công việc

Bước 6: Cập nhật chi phí khác thực tế

– Cập nhập thêm chi phí khác trong quá trình thực hiện công việc

– Nhập đánh giá, ngày đánh giá về chi phí này.

Bước 7: Thêm chỉ số của các thông số trong quá trình thực hiện công việc

– Theo dõi chỉ số trước khi thực hiện công việc và ghi nhận chỉ số khi thực hiện công việc bảo trì sửa chữa.

Bước 8: Báo cáo chung việc thực hiện công việc

Bước 9: Trao đổi trong quá trình thực hiện công việc

– Nhập nội dung trao đổi và chọn người nhận mail thông báo trao đổi này → Chọn “Gửi”

– Trong đây cũng lưu lại nhật ký trao đổi công việc

Bước 10: Thêm đính kèm tài liệu, hình ảnh trong công việc

– Chọn “Tải lên” để đính kèm hình ảnh hoặc file tài liệu ghi nhận lại tài liệu liên quan đến công việc → Thêm tệp → Chọn tệp hoặc hình ảnh → Tải lên

– Chọn  để xem hình ảnh hoặc tài liệu chi tiết

Bước 11: Nhật ký hoạt động của công việc

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 6