Thông báo

Người dùng sẽ nhận được thông báo công việc, yêu cầu, kiểm tra, lịch bảo trì, nhắc việc, …

Từ giao diện chính kích chọn nút  ở góc trên bên trái màn hình, hoặc nhấn vào biểu tượng
(biểu tượng  hiển thị tổng số thông báo chưa đọc)

Chọn Thông báo

Danh sách các thông báo

Kích chọn vào thông báo để xem chi tiết

Chi tiết thông báo sẽ link tới công việc tương ứng

Đánh dấu tất cả đã đọc:

Nhấn

Chọn Đánh dấu tất cả đã đọc

Xóa thông báo:

– Chọn Xóa theo điều kiện

Nhấn nút để xóa thông báo

Tìm kiếm

– Tìm theo bộ lọc

– Nhấn nút

Lọc theo thời gian

Nhấn Tìm để tìm kiếm

Nhấn Đặt lại để xóa điều kiện tìm

Nhấn Trở lại để về giao diện trước

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 36