Thêm nhiệm vụ bảo trì

You are here:

Bước 1: Chọn vào chi tiết tài sản chọn “Bảo trì”.

Bước 2: Chọn bảo trì định kỳ.

Bước 3: Chọn  để nhiệm vụ bảo trì.

Bước 4: Chọn nhiệm vụ cần thực hiện, có thể “Thêm” để thêm mới nhiệm vụ riêng biệt.

Bước 5: “Lựa chọn” để chọn nhiệm vụ.

Bước 6: Sau đó ta có thể thêm

  • Nội dung thực hiện: Thêm như bên công việc.
  • Vật tư: Thêm như ở công việc.
  • Nhân công: Thêm giống công việc
  • Chi phí khác: Thêm tương tự như ở công việc.
  • Lập lịch: Tạo lập chu kỳ cho nhiệm vụ để hệ thống tự động tạo ra nhiệm vụ.

        

Bước 7: Chọn  lưu để lưu lại nhiệm vụ.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 18