Thêm ngân sách

You are here:

Bước 1: Vào module “Ngân sách”

Bước 2: Chọn “Thêm” để thêm mới ngân sách

Bước 3: Nhập thông tin chung cho ngân sách: mã, mô tả (tên), thời gian của ngân sách là các thông tin bắt buộc phải nhập

Sau khi nhập xong thông tin chung của ngân sách chọn lưu thông tin (9) để thực hiện thêm được phân bổ chi phí

Bước 4: Chọn 1 khoản chi trong danh sách khoản chi được lấy từ quản trị danh mục khoản chi

Bước 5: Trong phân bổ khoản chi chọn “Thêm” để thêm chi phí chi tiết cho từng khoản chi

Bước 6: Nhập thông tin chi phí chi tiết:

–         Ngân sách: được tự động lấy theo mã- mô tả của ngân sách

–         Phòng ban: bắt buộc nhập, hệ thống lấy từ quản trị cơ cấu tổ chức

–         Ngân sách: chi phí cho khoản chi

Bước 7: Chọn lưu thông tin chi phí cho khoản chi

Bước 8: Khi thêm các ngân sách cho các khoản chi thì hệ thống tự động cập nhật tổng dự toán ngân sách

Bước 9: Chọn “Lưu thông tin” để lưu ngân sách

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 30