Thêm mới yêu cầu

You are here:

Bước 1: Vào module “Yêu cầu” → Nhấn “Thêm yêu cầu”.

Bước 2: Nhập thông tin yêu cầu:

  • Thông tin người yêu cầu
  • Thông tin yêu cầu
  • Thông tin tài sản phát sinh yêu cầu
  • Thông tin tài liệu đính kèm yêu cầu

Bước 3: Nhấn lưu để lưu thông tin yêu cầu.

Lưu ý: Yêu cầu còn được tạo ra trong quá trình vận hành của tài sản khi chỉ số vận hành  vượt ngưỡng báo động và vượt ngưỡng min-max thì phần mềm tự động hiển thị thông báo tạo mới yêu cầu để xử lý vượt ngưỡng

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 10