Thêm mới yêu cầu

You are here:

Mục đích: Cho phép người dùng ghi nhận và quản lý các yêu cầu bảo trì máy móc, tài sản, thiết bị phát sinh trong quá trình bảo trì; Hỗ trợ xác nhận yêu cầu và phân công xử lý yêu cầu nhanh chóng

Hướng dẫn chi tiết:

Cách 1: Thêm yêu cầu từ module công việc

Bước 1: Trong module Công việc chọn “Yêu cầu”

Bước 2: Chọn “Yêu cầu mới” để mở giao diện thêm mới yêu cầu

Bước 3: Nhập thông tin, nội dung yêu cầu → Chọn “Lưu thông tin” để tạo yêu cầu mới

  • Thông tin người yêu cầu: tự động lấy theo thông tin tài khoản tạo yêu cầu
  • Thông tin yêu cầu

– Loại yêu cầu: sửa chữa, thay thế… được thiết lập trong danh mục loại yêu cầu 

– Danh sách tài sản: chọn “Thêm” để thêm tài sản yêu cầu sửa chữa, bảo dưỡng

– Nội dung: mô tả nội dung yêu cầu

– Người nhận thông báo: người nhận thông báo khi có yêu cầu mới, có thể xác nhận thông tin yêu cầu và giao việc xử lý yêu cầu

– Hình ảnh/Tệp đính kèm

– Nhật ký: ghi nhận hoạt động trong yêu cầu

Bước 4: Chọn “Lưu thông tin” để hoàn thành thêm mới yêu cầu hoặc cập nhật thông tin yêu cầu

Cách 2: Thêm yêu cầu trong thiết bị

Bước 1: Trong module Tài sản chọn “Tất cả” → Chọn thiết bị cần tạo yêu cầu → Trong phần Bảo trì chọn “Yêu cầu sửa chữa”

Bước 2: Chọn  để mở giao diện thêm mới yêu cầu.

Bước 3: Nhập thông tin, nội dung yêu cầu như cách 1.

Bước 4: Chọn “Lưu thông tin” để tạo yêu cầu mới.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 58