Thêm mới thông tin kiểm tra

You are here:

Bước 1: Vào Module “Kiểm tra”

Bước 2: Nhấn nút “Thêm”

Bước 3: Nhập thông tin kiểm tra:

  • Thông tin chung: Tài sản, loại kiểm tra, đánh giá, trạng thái xử lý, phòng ban, người kiểm tra, ngày kiểm tra, địa chỉ, nội dung, ghi chú.
  • Thông tin hình ảnh/tệp đính kèm.
  • Thông tin mở rộng: Mỗi loại kiểm tra sẽ có các thông tin mở rộng khác nhau được cấu hình chi tiết trong “Danh mục loại kiểm tra” trong modul quản trị.

Bước 4: Nhấn “Lưu” để lưu lại thông tin kiểm tra tài sản.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 10