Thêm mới tài sản

You are here:
  • KB Home
  • Thêm mới tài sản

Bước 1: Vào module “Tài sản” → Chọn “Tài sản”

Bước 2: Chọn “Thêm” để thêm mới tài sản

Bước 3: Nhập thông tin chung

(1) Thông tin Mã, tên tài sản, loại thiết bị (bắt buộc)

(2) Thông tin chung về tài sản

(3) Thông tin sử dụng

(4) Thông tin khấu hao

(5) Hình ảnh

Lưu ý: Phải lưu thông tin ở bước 4 xong mới thực hiện thêm hình ảnh cho tài sản được

*Thêm hình ảnh:

Nhấn Tải ảnh →  Tải tệp lên (1)  → Thêm tệp(2)  → Chọn tệp (3)  →Tải lên(4)

*Xóa hình ảnh:

Chọn hình ảnh cần xóa → Để xóa tệp nhấn nút

(6) Hồ sơ

  • Nhấn Thêm để thêm hồ sơ →  Nhập thông tin hồ sơ → Lưu → Đính kèm tệp

  • Nhấn  để xem đính kèm
  • Nhấn  để sửa hồ sơ
  • Nhấn để xóa hồ sơ

(7) Cây tài sản

Hệ thống tự động hiển thị cây tài sản theo mối quan hệ cha con giữa các tài sản.

(8) Nhật ký hoạt động

Bước 4: Chọn “Lưu thông tin” để phần mềm thực hiện thêm mới và lưu thông tin chung của tài sản

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 60