Thêm mới kiểm tra

You are here:

Mục đích: Cho phép thiết lập các mẫu phiếu kiểm tra với cấu trúc thông tin động (biểu mẫu động) theo quy định của doanh nghiệp; Hỗ trợ ghi nhận vấn đề kiểm tra một cách trực quan (thông tin, hình ảnh, thời gian); Khai thác tập trung các vấn đề kiểm tra.

Hướng dẫn chi tiết:

Bước 1: Trong module Công việc chọn “Kiểm tra”

Bước 2: Chọn “Thêm” để mở giao diện thêm mới kiểm tra

Bước 3: Nhập thông tin kiểm tra

– Tài sản: khi chọn tài sản thì phần mềm tự động thêm Loại kiểm tra gắn với tài sản đó

– Loại kiểm tra: được thiết lập trong danh mục loại kiểm tra

– Thông tin mở rộng: Mỗi loại kiểm tra sẽ có các thông tin mở rộng khác nhau được cấu hình chi tiết trong danh mục loại kiểm tra 

Bước 4: Chọn “Lưu” để hoàn thành tạo mới một kiểm tra

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 4