Thêm mới công việc- Giao việc

You are here:

Mục đích: Hỗ trợ người dùng giao việc từ yêu cầu, kiểm tra khi có bất thường xảy ra hoặc kế hoạch bảo trì.

Hướng dẫn chi tiết:

Bước 1: Vào module Công việc chọn “Công việc”

Bước 2: Chọn “Thêm” để mở giao diện thêm mới công việc

Lưu ý: Có thể chọn “Thêm công việc” từ yêu cầu, kiểm tra hoặc kế hoạch bảo trì để mở giao diện thêm mới công việc

Bước 3: Nhập các thông tin bắt buộc của công việc

– Mã: là mã duy nhất, tự sinh của phần mềm

– Loại công việc: được thiết lập trong danh mục loại công việc

– Tên công việc

– Ngày bắt đầu, ngày kết thúc công việc

– Độ ưu tiên: mức độ ưu tiên cho công việc

– Việc ngoài kế hoạch: khi tích chọn hoặc không tích chọn công việc là việc ngoài kế hoạch để tổng hợp báo cáo của tài sản trong công việc

Bước 4: Nhập thông tin chung của công việc

– Hướng dẫn công việc: được nhập chi tiết bên phần “Nội dung thực hiện”.

– Tài sản: chọn  để thêm tài sản gắn với công việc hoặc khi công việc xuất phát từ yêu cầu, kiểm tra, bảo trì thì tài sản trong đó sẽ được tự động thêm vào công việc

Bước 5: Chọn “Lưu” để hoàn thành việc thêm mới công việc

Nhập thêm các thông tin bổ sung để chi tiết việc thực hiện công việc → chọn “Lưu” để lưu lại các thông tin cập nhật

Bước 6: Nhập nội dung chi tiết các công việc cần phải thực hiện

– Chọn để thêm mới từng nội dung thực hiện công việc nhỏ (subtask).

      + Phân loại: kiểu dữ liệu của kết quả của công việc nhỏ (subtask).

  • Chung: Không cần ghi kết quả.
  • Văn bản: Yêu cầu ghi kết quả dạng văn bản.
  • Chỉ số: Yêu cầu ghi chỉ số .
  • Kiểm tra: Yêu cầu ghi nhận kết quả kiểm tra.

      + Mô tả: Nhập tên nội dung thực hiện.

      + Chọn tài sản gắn với công việc nhỏ.

      + Chọn người thực hiện công việc nhỏ.

      + Thêm giờ dự kiến thực hiện công việc nhỏ (subtask).

– Chọn  để có thể thêm các công việc mẫu được thiết lập trong nhóm task

– Chọn  để thêm nhân công cùng thực hiện từng công việc nhỏ.

Bước 7: Thêm nhân công thực hiện công việc

– Nhân công thực hiện được phần mềm tự động lấy từ bên người thực hiện của nội dung thực hiện công việc

Bước 8: Thêm dự kiến vật tư để thực hiện công việc

– Chọn  để thêm vật tư dự kiến để thực hiện công việc

       + Chọn vật tư: được thiết lập trong danh mục vật tư

       + Nhập số lượng dự kiến cần trong công việc

Bước 9: Thêm dự kiến chi phí khác để thực hiện công việc

– Chọn  để thêm chi phí khác dự kiến để thực hiện công việc

      + Đơn vị thực hiện: đơn vị ngoài thuê thêm để thực hiện công việc, được thiết lập trong danh mục nhà thầu

      + Mô tả: mục đích thuê đơn vị khác để thực hiện công việc

Bước 10: Thêm người nhận thông báo của công việc

– Chọn  để thêm người nhận thông báo của công việc

      + Chọn người dùng được nhận thông báo (người dùng có tài khoản trong phần mềm)

      + Tích chọn mục thông báo mà người dùng được nhận

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 39