Thẻ kho

Từ giao diện chính kích chọn nút  ở góc trên bên trái màn hình

Kích chọn Thẻ kho

Nhấn nút Thực hiện

Nhấn nút Quét mã phiếu

Quét mã phiếu đã tạo trên web

Nhấn nút Quét mã vật tư

Quét mã vật tư

Nhập số lượng vật tư

Nhấn Chấp nhận để đồng bộ số lượng vật tư về phiếu

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 23