Tạo lập kế hoạch sửa chữa

You are here:

Bước 1: Chọn Module Bảo trì phòng ngừa, chọn “Kế hoạch sửa chữa”.

Bước 2: Chọn “Lập kế hoạch”

Bước 3: Nhập thông tin về kế hoạch như

  • Mã, tên kế hoạch.
  • Ngày bắt đầu, kết thúc kế hoạch.
  • Loại thời gian kế hoạch: loại thời gian dự định của kế hoạch (ngày, tháng, tuần)

Bước 4: Click lưu thông tin để sang giao diện lập kế hoạch

Bước 5: Chọn “Thêm mới nhiệm vụ” nhập thông tin về

  • Tài sản
  • Mức độ sửa chữa: định nghĩa trong danh mục “Mức độ sửa chữa”.
  • Thời gian kế hoạch

Bước 6: Chọn “Lưu thông tin” để thêm nhiệm vụ.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 1