Tạo lập kế hoạch bảo trì định kỳ

You are here:

Bước 1: Chọn Module Bảo trì phòng ngừa, chọn “Kế hoạch bảo trì”.

Bước 2: Chọn “Lập kế hoạch”

Bước 3: Nhập thông tin về kế hoạch như

  • Mã, tên kế hoạch.
  • Ngày bắt đầu, kết thúc kế hoạch.
  • Loại thời gian kế hoạch: loại thời gian dự định của kế hoạch (ngày, tháng, tuần)

Bước 4: Click lưu thông tin để sang giao diện lập kế hoạch

Bước 5: Ở giao diện “Nội dung” chọn thêm để thêm nhiệm vụ vào kế hoạch. Có 3 nguồn chính

  • Thêm mới nhiệm vụ

(1): Nhập thông tin tài sản, nhiệm vụ gắn với tài sản đó, thời gian kế hoạch.

(2): Nhập nội dung chi tiết nhiệm vụ như nhân công vật tư.

(3): Lưu để thêm nhiệm vụ vào kế hoạch.

  • Thêm mới từ bảo trì định kỳ

  • Thêm mới từ yêu cầu bảo trì

Bước 6: Lên dự toán chi phí cụ thể cho kế hoạch.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 6