Sửa thông tin yêu cầu

You are here:

Bước 1: Trên giao diện quản lý yêu cầu → Tìm kiếm và tích chọn vào yêu cầu cần sửa thông tin

Bước 2: Nhấn “Sửa” để sửa thông tin chi tiết yêu cầu

Bước 3: Nhập thông tin cần chỉnh sửa yêu cầu

Bước 4: Nhấn “Lưu” để lưu thông tin cập nhật yêu cầu.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 2