Sửa thông tin kiểm tra

You are here:

Bước 1: Trên giao diện quản lý kiểm tra → Tìm kiếm và tích chọn vào kiểm tra cần sửa thông tin

Bước 2: Nhấn “Sửa” để sửa thông tin chi tiết kết quả kiểm tra

Bước 3: Nhập thông tin cần chỉnh sửa cho kết quả kiểm tra

Bước 4: Nhấn “Lưu” để lưu thông tin cập nhật kết quả kiểm tra

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 18