Sửa ngân sách

You are here:

Bước 1: Vào module “Ngân sách”

Bước 2: Chọn ngân sách cần sửa thông tin

Bước 3: Chọn “Sửa”

Bước 4: Nhập các thông tin cần thay đổi

Bước 5: Chọn “Lưu thông tin” để cập nhật các thông tin thay đổi

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 18