Sao chép công việc

Bước 1: Vào module “Công việc” → chọn “Công việc”

Bước 2: Chọn công việc cần sao chép

Bước 3: Chọn “Tiện ích” → Chọn “Sao chép” để sao chép công việc được chọn

Bước 4: Nhập các thông tin thay đổi (nếu có) từ thông tin công việc được sao chép

  • Mã công việc: bắt buộc nhập, hệ thống tự sinh mã công việc tiếp theo
  • Tên công việc: Lấy theo tên công việc được sao chép
  • Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc: lấy theo thời gian hiện tại ngày sao chép
  • Các thông tin khác đều được lấy theo thông tin của công việc được sao chép

Bước 5: Chọn “Lưu” để lưu các thông tin và tạo công việc mới từ công việc được sao chép

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 11