Quản trị Phân quyền dữ liệu

You are here:

Mục đích: Hỗ trợ cán bộ quản trị hệ thống phân quyền phạm vi khai thác dữ liệu cho từng người dùng trong hệ thống.

Hướng dẫn chi tiết:

Bước 1: Vào module Quản trị → Chọn “Quyền dữ liệu”

Bước 2: Chọn phòng ban/đơn vị có người dùng cần phân quyền

Bước 3: Chọn người dùng cần phân quyền dữ liệu

Bước 4: Bỏ tích chọn “Toàn quyền”- tích chọn “Toàn quyền” để không giới hạn quyền sử dụng dữ liệu của người dùng đó

Bước 5: Phân quyền sử dụng dữ liệu cho người dùng

– Chọn Location mà người dùng được khai thác dữ liệu tài sản ở đó.

– Chọn “Công việc” giới hạn công việc theo phòng ban mà người dùng được nhìn thấy

– Chọn “Kiểm tra” giới hạn kiểm tra theo phòng ban mà người dùng được nhìn thấy

Bước 6: Lưu thông tin phân quyền dữ liệu đã chọn

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 23