Quản trị Nhật ký kiểm tra

You are here:

Bước 1: Vào module Quản trị → Chọn “Nhật ký kiểm tra”.

Bước 2: Tìm kiếm nhật ký vận hành theo các tiêu chí lựa chọn.

Bước 3: Chọn nhật ký cần xem chi tiết → Chọn “Chi tiết”.

Bước 4: Xuất nhật ký hoạt động ra file excel.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 13