Quản trị Người dùng

You are here:

Mục đích: Hỗ trợ cán bộ quản trị hệ thống đăng ký, quản lý tài khoản người dùng và phân quyền chức năng cho người dùng.

Hướng dẫn chi tiết:

Đăng ký tài khoản

Bước 1: Vào module Quản trị → Chọn “Người dùng”

Bước 2: Chọn “Thêm” để thêm mới người dùng

Bước 3: Nhập thông tin chung của tài khoản người dùng.

Lưu ý:

  • Yêu cầu email đăng ký là email thật, không sử dụng email giả.
  • Nếu tích chọn gửi email kích hoạt thì người dùng vào email để xác nhận tài khoản.
  • Tất cả các thông tin đánh dấu (*) là các thông tin bắt buộc phải nhập.

Bước 4: Tích chọn vai trò cho người dùng

  • Khi tích chọn vai trò nào thì tài khoản đó cũng sẽ có quyền chức năng của vai trò đó. Một tài khoản có thể có nhiều vai trò.
  • Ngoài ra người dùng sau khi được thêm vào phòng ban trong cơ cấu tổ chức thì sẽ mặc định tự động được kế thừa vai trò từ phòng ban.

Bước 5: Tích chọn cơ cấu tổ chức của tài khoản

  • Một tài khoản có thể thuộc nhiều phòng ban khác nhau

Bước 6: Nhấn lưu để tạo tài khoản.

Phân quyền tài khoản

Bước 1: Vào module Quản trị → Chọn “Người dùng”

Bước 2: Chọn tài khoản người dùng đã được đăng ký

Bước 3: Chọn “Quyền” để thêm quyền chức năng cho tài khoản

Bước 4: Tích chọn các quyền chức năng cần phân cho tài khoản

Bước 5: 

– “Đặt lại quyền đặc biệt” là đặt lại quyền ban đầu của tài khoản trước khi được chọn thêm quyền chức năng

– “Lưu thông tin” để lưu lại  lại các quyền chức năng cho tài khoản

Mở khóa tài khoản

Hỗ trợ người dùng mở khóa tài khoản ngay lập tức khi tài khoản nhập sai mật khẩu quá 5 lần và bị khóa tài khoản trong 5 phút.

Bước 1: Vào module Quản trị → Chọn “Người dùng”

Bước 2: Tích chọn “Người dùng bị khóa” → Chọn “Tìm”

Bước 3: Chọn tài khoản người dùng cần mở khóa

Bước 4: Chọn “Tiện ích”.

Bước 5: Chọn “Mở khóa” để mở khóa cho tài khoản người dùng.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 67