Quản trị Người dùng

You are here:

Hỗ trợ cán bộ quản trị hệ thống đăng ký, quản lý tài khoản người dùng và phân quyền chức năng cho người dùng.

Đăng ký tài khoản

Bước 1: Vào module Quản trị → Chọn “Người dùng”

Bước 2: Chọn “Thêm” để thêm mới người dùng

Bước 3: Nhập thông tin chung của tài khoản người dùng.

Lưu ý:

  • Yêu cầu email đăng ký là email thật, không sử dụng email giả.
  • Nếu tích chọn gửi email kích hoạt thì người dùng vào email để xác nhận tài khoản.
  • Tất cả các thông tin đánh dấu (*) là các thông tin bắt buộc phải nhập.

Bước 4: Tích chọn vai trò cho người dùng

  • Khi tích chọn vai trò nào thì tài khoản đó cũng sẽ có quyền chức năng của vai trò đó. Một tài khoản có thể có nhiều vai trò.
  • Ngoài ra người dùng sau khi được add vào phòng ban trong cơ cấu tổ chức thì sẽ mặc định tự động được kế thừa vai trò từ phòng ban.

Bước 5: Tích chọn cơ cấu tổ chức của tài khoản

Một tài khoản có thể thuộc một hoặc nhiều phòng ban/đơn vị

Phân quyền tài khoản

Bước 1: Vào module Quản trị → Chọn “Người dùng”

Bước 2: Chọn tài khoản người dùng đã được đăng ký

Bước 3: Chọn “Quyền” để thêm quyền chức năng cho tài khoản

Bước 4: Tích chọn các quyền chức năng cần phân cho tài khoản

Bước 5: Đặt lại quyền ban đầu của tài khoản trước khi tích chọn thêm quyền chức năng

Bước 6: Lưu lại các quyền chức năng cho tài khoản

Sửa tài khoản người dùng

Bước 1: Vào module Quản trị → Chọn “Người dùng”

Bước 2: Chọn tài khoản người dùng đã được đăng ký

Bước 3: Chọn “Sửa” để sửa thông tin tài khoản người dùng

Bước 4: Thay đổi thông tin chung, vai trò, cơ cấu tổ chức của tài khoản người dùng

Bước 5: Lưu thông tin đã thay đổi

Xóa tài khoản người dùng

Bước 1: Vào module Quản trị → Chọn “Người dùng”

Bước 2: Chọn tài khoản người dùng đã được đăng ký

Bước 3: Chọn “Xóa” để xóa tài khoản khỏi danh sách tài khoản người dùng

Mở khóa tài khoản người dùng

Bước 1: Vào module Quản trị → Chọn “Người dùng”

Bước 2: Tích chọn “Người dùng bị khóa” → Chọn “Tìm”

Bước 3: Chọn tài khoản người dùng cần mở khóa

Bước 4: Chọn “Mở khóa” để mở khóa cho tài khoản người dùng.

Tìm kiếm tài khoản người dùng

Bước 1: Vào module Quản trị → Chọn “Người dùng”

Bước 2: Chọn các điều kiện tìm kiếm:

  • Lọc theo vai trò người dùng.
  • Tìm kiếm theo từ khóa.

Bước 3: Chọn “Tìm” để tìm kiếm tài khoản theo điều kiện tìm kiếm

Bước 4: Danh sách tài khoản theo điều kiện tìm kiếm

Một số tiện ích khác

Bước 1: Vào module Quản trị → Chọn “Người dùng”

Bước 2: Chọn “Tiện ích”

  • Chọn một tài khoản → chọn “Đăng nhập vào người dùng này” thì hệ thống tự động đăng nhập vào tài khoản người dùng được chọn
  • Xuất dữ liệu excel: xuất toàn bộ danh sách tài khoản người dùng ra file excel.
  • Nhập dữ liệu excel: nhập danh sách tài khoản người dùng từ file excel có cấu trúc định sẵn.
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 8