Quản trị Ngôn ngữ

You are here:

Bước 1: Vào module Quản trị → Chọn “Ngôn ngữ”

Bước 2: Chọn ngôn ngữ

Bước 3: Chọn ngôn ngữ mặc định cho hệ thống

Bước 4: Chỉnh sửa văn bản theo ngôn ngữ

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 7