Quản trị Vai trò

You are here:

Mục đích: Hỗ trợ cán bộ quản trị hệ thống thiết lập các nhóm quyền theo từng vai trò của nhóm người dùng trong tổ chức, cho phép phân quyền nhanh cho người dùng theo vai trò tương ứng.

Hướng dẫn chi tiết:

Bước 1 :  Vào module Quản trị → Chọn “Vai trò”

Bước 2 : Chọn “Thêm” để tạo vai trò mới

Bước 3 : Nhập thông tin thuộc tính vai trò

  • Tên vai trò: bắt buộc nhập
  • Mặc định: không bắt buộc, khi tích vào mặc định thì khi tạo mới bất kì một tài khoản mới nào sẽ tự mặc định thuộc vài trò này và có các quyền tương ứng với vai trò này

Bước 4 : Tích chọn các quyền được phân cho vai trò

Bước 5 : Lưu thông tin để tạo mới vai trò.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 59