Quản trị Danh mục

You are here:

Mục đích: Hỗ trợ cán bộ quản trị hệ thống thiết lập các danh mục hệ thống dùng chung trong tổ chức để đáp ứng tiêu chí về nhập liệu và khai thác dữ liệu trong các phân hệ chức năng của phần mềm.

Hướng dẫn chi tiết:

Danh mục Plant

Cho phép người dùng dễ dàng tra cứu, quản lý thiết bị theo các hệ thống, dây chuyền đặc thù của đơn vị

Bước 1: Vào module Quản trị → Chọn “Danh mục”

Bước 2: Chọn danh mục “Plant”

Bước 3: Chọn “Thêm” để thêm mới giá trị vào danh mục

Bước 4: Nhập thông tin thêm mới Plant

– Chọn “Mã cha” để thiết lập phân cấp cho danh mục.

– Nhập thông tin “Mã” viết liền không dấu và “Tên” danh mục cần thêm

Bước 5:

– Nhấn “Lưu thông tin”→ hệ thống tự động thêm giá trị vào danh mục

– Nhấn “Lưu và thêm mới”: lưu thông tin giá trị vừa tạo và tiếp tục thêm thông tin giá trị tiếp theo của danh mục.

Nhà thầu

Cho phép người dùng tìm kiếm, cập nhật và quản lý thông tin của các đơn vị liên quan đến thiết bị để theo dõi và liên hệ khi cần

Bước 1: Vào module Danh mục → chọn danh mục “Nhà thầu”.

Bước 2: Chọn “Thêm” để mở giao diện thêm mới nhà thầu.

Bước 3: Nhập thông tin về nhà thầu như:

– Thông tin chung:

    + Mã (bắt buộc).

    + Tên (bắt buộc).

    + Phân loại(bắt buộc) :Có thể chọn : Nhà thầu bảo trì, Đơn vị sản xuất, Nhà thầu cung cấp thiết bị

    + Thông tin liên hệ đến đơn vị

– Người liên hệ:

– Dịch vụ cung cấp

Bước 4: Nhấn lưu để lưu lại.

Nhân sự

Hỗ trợ người dùng cập nhật, quản lý thông tin nhân sự và gán nhân sự vào trong các module khác nhau.

Bước 1: Vào module Danh mục → chọn danh mục “Nhân sự”.

Bước 2: Chọn “Thêm” để thêm mới nhân sự.

Bước 3: Nhập các thông tin về nhân sự.

– Nhân viên: nếu thêm nhân viên từ cơ cấu tổ chức thì phần mềm tự động lấy các thông tin chuyển sang

Bước 4: Chọn “Lưu thông tin” để ưu để lưu lại thông tin đã nhập và hoàn thành thêm mới nhân sự.

Loại chi phí

Hỗ trợ người dùng cập nhật các loại chi phí để phục vụ tổng hợp báo cáo cho từng loại chi phí.

Bước 1: Danh mục chọn “Loại chi phí”.

Bước 2: Chọn “Thêm” để thêm mới loại chi phí.

Bước 3: Nhập thông tin loại chi phí.

– Mã cha: Để phân bậc loại chi phí.

Bước 4: Nhấn lưu để lưu lại thông tin.

Đơn vị hạch toán chi phí

Cho phép người dùng cập nhật các đơn vị hạch toán chi phí để phân bổ chi phí theo từng đơn vị cụ thể, từng bộ phận, phân xưởng nhằm so sánh chi phí thực tế với chi phí được phân bổ.

Bước 1: Vào module Danh mục → chọn “Đơn vị hạch toán chi phí”.

Bước 2: Chọn “Thêm” để thêm đơn vị hạch toán chi phí.

Bước 3: Nhập thông tin đơn vị hạch toán.

Bước 4: Nhấn “Lưu thông tin” để lưu lại thông tin đã nhập.

Loại tài sản

Hỗ trợ người dùng phân loại các tài sản để quản lý, phân nhóm và tổ chức dữ liệu cho từng loại tài sản.

           1. Thêm loại tài sản

Bước 1: Vào module Danh mục chọn “Loại tài sản”.

Bước 2: Chọn “Thêm” để thêm loại tài sản.

Bước 3: Nhập thông tin loại tài sản.

Bước 4: Nhấn lưu để lưu lại thông tin

⚠️ Để thêm trường thông tin thuộc tính của một loại tài sản có 2 cách:

C1: Sau khi thêm mới loại tài sản thì chọn “Lưu thông tin” → Hệ thống tự động hiển thị giao diện quản lý thuộc tính của loại tài sản.

C2: Chọn loại tài sản → Chọn “Sửa” thì hiển thị giao diện quản lý thuộc tính của loại tài sản đó.

Bước 1: Chọn biểu tượng  để thêm trường thông tin mở rộng cho loại tài sản.

Bước 2: Nhập thông tin trường mở rộng.

– Nếu tích “Trường bắt buộc” thì khi nhập thông tin kỹ thuật là bắt buộc phải nhập trường này.

Bước 3: Ấn lưu để lưu lại trường thông tin.

         2.Sao chép loại tài sản

Hỗ trợ người dùng sao chép loại tài sản đối với những loại tài sản có chung trường thông tin mở rộng.

Bước 1: Vào module Danh mục chọn “Loại tài sản”.

Bước 2: Chọn loại tài sản muốn sao chép.

Bước 3: Nhấn chọn sao chép để sao chép loại tài sản.

Bước 4: Nhập thông tin loại tài sản.

Bước 5: Nhấn lưu để sao chép.

Thông số hoạt động

Bước 1: Vào module Danh mục chọn “Thông số hoạt động”.

Bước 2: Chọn “Thêm” để mở giao diện thêm mới thông số hoạt động.

Bước 3: Nhập thông tin thông số hoạt động.

Bước 4: Chọn “Lưu thông tin” để hoàn thành thêm thông số hoạt động.

Location

Bước 1: Danh mục chọn “Location”.

Bước 2: Chọn “Thêm” để thêm Location.

Bước 3: Nhập thông tin location.

– Số giờ vận hành: là tổng số giờ mà thiết bị trong “Location” vận hành trong một tuần để tính chỉ số MTBF.

– Phân loại

Bước 4: Chọn “Lưu thông tin” để lưu lại thông tin đã nhập và hoàn thành thêm mới location

Loại Công việc

Bước 1: Chọn danh mục “Loại công việc”.

Bước 2: Chọn “Thêm”.

Bước 3: Nhập Mã và Tên loại công việc.

Bước 4: Nhấn “Lưu thông tin” để hoàn thành thêm mới loại công việc

Bước 5: Sau đó ta mới có thể tiến hành thêm trường thông tin mở rộng như thêm trường mở rộng “Loại tài sản”

Nhóm task (Công việc mẫu)

Hỗ trợ người dùng cập nhật các công việc mẫu để nhanh chóng giao việc đối với những công việc xảy ra thường xuyên.

Bước 1: Danh mục chọn “Nhóm task”.

Bước 2: Nhấn “Thêm” để thêm mới một “Công việc mẫu”.

Bước 3: Nhập tên công việc và thêm các nhiệm vụ cụ thể cho công việc mẫu.

Bước 4: Nhấn “Lưu thông tin”.

Khi đó mới có thể thêm các tab khác.

*Thêm Task.

(1) Chọn biểu tượng  để thêm nhiệm vụ cho công việc mẫu.

(2) Nhập thông tin nhiệm vụ.

– Phân loại:

      + Chung: Không cần ghi kết quả

      + Văn bản: Yêu cầu ghi kết quả dạng văn bản.

      + Chỉ số: Yêu cầu ghi chỉ số

      + Kiểm tra: Yêu cầu ghi nhận kết quả kiểm tra

– Mô tả: Tên nhiệm vụ.

– Giờ dự kiến: giờ dự kiến thực hiện nhiệm vụ này.

(3) Nhấn lưu để lưu lại nhiệm vụ

*Chọn loại tài sản gắn với công việc mẫu đó.

(1) Chọn biểu tượng  để thêm nhiệm vụ cho công việc mẫu.

(2) Nhập thông tin nhiệm vụ.

(3) Nhấn lưu để lưu lại nhiệm vụ

Loại yêu cầu

Bước 1: Danh mục chọn “Loại yêu cầu”.

Bước 2: Chọn “Thêm” để thêm mới loại yêu cầu.

Bước 3: Nhập thông tin loại yêu cầu

–  Phân nhóm: có 2 loại yêu cầu

          + Trì hoãn: là những yêu cầu có thể được xử lý sau.

          + Sự cố: Là những sự cố xảy ra mà phải dùng toàn bộ nguồn lực để khắc phục ngay lập tức.

– Loại công việc: Loại yêu cầu này sẽ ra loại công việc nào “chọn từ danh mục loại công việc

– Thời gian xử lý: thời gian xử lý yêu cầu.

– Yêu cầu đính kèm: là bắt buộc người gửi yêu cầu phải đính kèm hình ảnh vấn đề:

– Yêu cầu xác nhận: Yêu cầu xác nhận mới có thể giao việc

Bước 4: Nhấn lưu để lưu lại

Sau đó ta có thể tiến hành thêm trường mở rộng cho yêu cầu như thêm trường mở rộng trong loại tài sản

Loại kiểm tra

Thiết lập loại kiểm tra tương tự như thiết lập loại yêu cầu

Nhiệm vụ bảo trì định kỳ

Cho phép người dùng thiết lập các nhiệm vụ bảo trì định kỳ dùng chung trên hệ thống.

Bước 1: Vào module Danh mục chọn “Nhiệm vụ”.

Bước 2: Chọn “Thêm” để thêm mới nhiệm vụ.

Bước 3: Nhập thông tin nhiệm vụ.

Bước 4: Nhấn lưu thông tin để lưu nhiệm vụ.

Hãng sản xuất

Các bước tương tự như thêm “Thông số hoạt động”.

Nước sản xuất

Các bước tương tự như thêm “Thông số hoạt động”.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 64