Quản trị Cơ cấu tổ chức

You are here:

Hỗ trợ cán bộ quản trị hệ thống thiết lập cơ cấu phòng ban, bộ phận và tổ chức thành viên trong từng phòng ban bộ phận của đơn vị.

Thiết lập cơ cấu tổ chức

Bước 1: Vào module Quản trị → Chọn “Cơ cấu tổ chức”

Bước 2: Chọn “Thêm” để thêm mới phòng ban/ đơn vị

Bước 3: Nhập thông tin phòng ban/đơn vị

– Đơn vị gốc: Là đơn vị phòng ban cấp cha, nếu không có cấp cha thì không chọn đơn vị nào ở đây.

– Tên: Nhập tên phòng ban/ đơn vị (bắt buộc phải nhập)

Bước 4: Lưu thông tin phòng ban đã nhập

Đăng ký vai trò cho phòng ban/đơn vị

Bước 1: Vào module Quản trị → Chọn “Cơ cấu tổ chức”

Bước 2: Chọn phòng ban/ đơn vị đã có

Bước 3: Vào tab “Vai trò” → Chọn “Thêm” để thêm mới vai trò của phòng ban/đơn vị

Danh sách vai trò được thêm ở phần I.1

Bước 4: Tích chọn vai trò của phòng ban/đơn vị

– Một phòng ban/đơn vị có thể có nhiều vai trò

– Tìm kiếm: nhập từ khóa liên quan đến vai trò cần thêm→ chọn “Tìm” để hiển thị danh sách các vai trò theo điều kiện tìm kiếm

Bước 5: Lưu thông tin để hoàn thành thêm vai trò của phòng ban/ đơn vị.

Thêm thành viên trong tổ chức

Thực hiện sau khi đã thêm cơ cấu tổ chức ở phần I.2.1

Bước 1: Vào module Quản trị → Chọn “Cơ cấu tổ chức”.

Bước 2: Chọn phòng ban/ đơn vị đã có.

Bước 3: Chọn tab “Các thành viên” → Nhấn “Thêm” để thêm mới thành viên vào phòng ban/đơn vị.

Bước 4: Tích vào các ô của từng thành viên cần thêm vào phòng ban/đơn vị

Tìm kiếm: nhập từ khóa liên quan đến thành viên cần thêm→ chọn “Tìm” để hiển thị danh sách các thành viên theo điều kiện tìm kiếm.

Bước 5: Lưu thông tin để hoàn thành thêm thành viên vào phòng ban.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 13