Quản trị Cài đặt

You are here:

Bước 1: Vào module Quản trị → Chọn “Cài đặt”

Bước 2: Thiết lập các các thông tin cài đặt chung.

Bước 3: Lưu tất cả thông tin cài đặt.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 17