Quản lý xuất kho

You are here:

Hỗ trợ cán bộ quản lý kho quản lý, khai thác các phiếu xuất kho, phiếu xuất điều chuyển vật tư giữa các kho.

Thêm phiếu xuất kho

Bước 1: Vào module “Kho vật tư” → Chọn “Phiếu xuất, nhập” → “Phiếu xuất kho”

Bước 2: Chọn “Thêm” để thêm mới phiếu xuất kho

Bước 3: Nhập thông tin phiếu xuất kho

 • Kho vật tư: Tự động lấy theo kho vật tư đã chọn giao diện bên ngoài phiếu xuất kho
 • Số phiếu: hệ thống tự động sinh ra theo từng kho
 • Ngày xuất kho, ngày chứng từ: tự động lấy theo ngày tạo phiếu hiện tại
 • Người xuất: bắt buộc nhập, chọn  để chọn người nhận trong danh sách hệ thống
 • Đơn vị nhận: bắt buộc nhập, nhập tên đơn vị nhận vật tư từ kho

Sau khi nhập thông của phiếu xuất kho xong chọn “Lưu thông tin” (Bước 5) thì mới thêm được vật tư vào phiếu

Bước 4: Chọn “Thêm vật tư” vào phiếu xuất kho

(4.1) Tìm kiếm nhóm vật tư: Nhập thông tin tìm kiếm → Chọn”Tìm” hoặc nhấn Enter để tìm kiếm theo điều kiện

(4.2) Trong danh sách nhóm vật tư → Chọn nhóm vật tư có vật tư cần thêm vào phiếu xuất kho

(4.3) Tìm kiếm vật tư: Nhập thông tin tìm kiếm → Chọn”Tìm” hoặc nhấn Enter để tìm kiếm theo điều kiện

(4.4) Tích chọn vật tư cần thêm

(4.5) Chuyển vật tư sang danh sách được chọn

Xóa vật tư khỏi danh sách được chọn: Chọn vật tư trong danh sách được chọn → Nhấn

(4.6) Danh sách vật tư được chọn

(4.7) Thực hiện thêm vật tư vào phiếu xuất kho

Bước 5: Chọn “Lưu thông tin” để lưu phiếu xuất kho và hoàn thành thêm mới phiếu

Thêm phiếu xuất điều chuyển vật tư

Bước 1: Vào module “Kho vật tư” → Chọn “Phiếu xuất, nhập” → “Phiếu xuất kho”

Bước 2: Chọn “Thêm phiếu điều chuyển ” để thêm mới phiếu điều chuyển kho

Bước 3: Nhập thông tin phiếu điều chuyển

 • Kho vật tư: Tự động lấy theo kho vật tư đã chọn giao diện bên ngoài phiếu nhập kho
 • Số phiếu: hệ thống tự động sinh ra
 • Ngày xuất kho, ngày chứng từ: tự động lấy theo ngày tạo phiếu hiện tại
 • Người xuất: bắt buộc nhập, chọn  để chọn người nhận trong danh sách hệ thống
 • Kho nhận: bắt buộc nhập, chọn kho nhận có trong danh mục kho

Sau khi nhập thông của phiếu điều chuyển kho xong chọn “Lưu thông tin” (Bước 5) thì mới thêm được vật tư vào phiếu

Bước 4: Chọn “Thêm vật tư” vào phiếu điều chuyển

(4.1) Tìm kiếm nhóm vật tư: Nhập thông tin tìm kiếm → Chọn”Tìm” hoặc nhấn Enter để tìm kiếm theo điều kiện

(4.2) Trong danh sách nhóm vật tư → Chọn nhóm vật tư có vật tư cần thêm vào phiếu nhập kho

(4.3) Tìm kiếm vật tư: Nhập thông tin tìm kiếm → Chọn”Tìm” hoặc nhấn Enter để tìm kiếm theo điều kiện

(4.4) Tích chọn vật tư cần thêm

(4.5) Chuyển vật tư sang danh sách được chọn

Xóa vật tư khỏi danh sách được chọn: Chọn vật tư trong danh sách được chọn → Nhấn

(4.6) Danh sách vật tư được chọn

(4.7) Thực hiện thêm vật tư vào phiếu điều chuyển

Bước 5: Chọn “Lưu thông tin” để lưu phiếu điều chuyển và hoàn thành thêm mới phiếu

Sửa phiếu xuất kho

Bước 1: Vào module “Kho vật tư” → Chọn “Phiếu xuất, nhập” → “Phiếu xuất kho”

Bước 2: Chọn phiếu xuất kho cần sửa

Bước 3: Chọn “Sửa phiếu xuất kho”

Bước 4: Nhập thông tin thay đổi

 • Ngày xuất kho, ngày chứng từ: tự động lấy theo ngày tạo phiếu hiện tại
 • Người xuất: bắt buộc nhập, chọn  để chọn người nhận trong danh sách hệ thống
 • Thông tin đơn vị nhận, người nhận, phân loại

Bước 5: Chọn “Thêm vật tư” để thêm các vật tư vào phiếu xuất kho

(5.1) Tìm kiếm nhóm vật tư: Nhập thông tin tìm kiếm → Chọn”Tìm” hoặc nhấn Enter để tìm kiếm theo điều kiện

(5.2) Trong danh sách nhóm vật tư → Chọn nhóm vật tư có vật tư cần thêm vào phiếu xuất kho

(5.3) Tìm kiếm vật tư: Nhập thông tin tìm kiếm → Chọn”Tìm” hoặc nhấn Enter để tìm kiếm theo điều kiện

(5.4) Tích chọn vật tư cần thêm

(5.5) Chuyển vật tư sang danh sách được chọn

Xóa vật tư khỏi danh sách được chọn: Chọn vật tư trong danh sách được chọn → Nhấn

(5.6) Danh sách vật tư được chọn

(5.7) Thực hiện thêm vật tư vào phiếu xuất kho

 • Chọn  để xóa vật tư khỏi danh sách vật tư

Bước 6: Chọn “Lưu thông tin” để cập nhật thông tin đã thay đổi

Xóa phiếu xuất kho

Bước 1: Vào module “Kho vật tư” → Chọn “Phiếu xuất, nhập” → “Phiếu xuất kho”

Bước 2: Chọn phiếu xuất kho cần xóa

Bước 3: Chọn “Xóa”→ Chọn “Có” để thực hiện xóa phiếu xuất kho

In phiếu xuất kho

Bước 1: Vào module “Kho vật tư” → Chọn “Phiếu xuất, nhập”

Bước 2: Chọn “In phiếu” để in danh sách các phiếu xuất kho

Tìm kiếm phiếu xuất kho

Bước 1: Vào module “Kho vật tư” → Chọn “Phiếu xuất, nhập” → “Phiếu xuất kho”

Bước 2: Nhập điều kiện tìm kiếm

 • Tìm kiếm theo kho vật tư
 • Tìm kiếm theo loại phiếu xuất kho
 • Tìm kiếm theo số phiếu xuất kho
 • Tìm kiếm theo thời gian ngày xuất hoặc ngày chứng từ

Bước 3: Chọn “Tìm” để thực hiện tìm phiếu xuất kho theo điều kiện tìm kiếm

Bước 4: Hiển thị danh sách phiếu xuất kho theo điều kiện tìm kiếm

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 13