Quản lý tồn kho

You are here:

Lưu ý: Chỉ thực hiện việc chốt tồn kho khi đã thêm các vật tư vào kho trong mục quản lý kho vật tư 

Chốt tồn đầu kỳ

Bước 1: Vào module  “Kho vật tư” → Chọn “Danh mục kho”

Bước 2: Chọn kho cần chốt tồn

Bước 3: Chọn “Quản lý tồn kho”

Bước 4: Trong giao diện quản lý tồn kho chọn “Chốt tồn đầu kỳ”

Bước 5: Nhập các giá trị tồn thực tế

Hệ thống tự động tính toán tồn lý thuyết theo dữ liệu hệ thống

Nếu có chênh lệch giữa tồn lý thuyết và tồn thực tế thì ghi nhận lý do

Bước 6: Tích chọn vật tư chốt tồn

Bước 7: Lưu các vật tư đã tích chốt tồn vào danh sách tồn kho

  • Xóa nhiều: để xóa các vật tư khỏi phiên chốt hiện thời
  • Tìm kiếm: Chọn năm chốt tồn → Chọn “Xem chốt tồn đầu kỳ” → Nhập thông tin vật tư → Nhấn Enter để tìm kiếm

Chốt tồn lại vật tư

Bước 1: Vào module “Kho vật tư” → Chọn “Danh mục kho”

Bước 2: Chọn kho cần chốt tồn

Bước 3: Chọn “Quản lý tồn kho”

Bước 4: Chọn  của vật tư cần chốt tồn lại

Bước 5: Nhập thông tin thay đổi tồn thực tế hoặc lý do

Bước 6: Chọn “Lưu thông tin” để cập nhật thông tin thay đổi

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 16