Quản lý tài sản

You are here:

Hướng dẫn khai thác thông tin tài sản trên di động

Khai thác thông tin tài sản

Giao diện trang chủ chọn tab Tài sản

Danh sách tài sản người dùng được khai thác

Thông tin chung

Bước 1: Nhấn chọn tài sản => Chọn tab Thông tin chung

Bước 2: Nhấn Sửa để sửa thông tin chung của tài sản => Lưu
Thông tin kỹ thuật

Bước 1: Chọn tab Kỹ thuật để xem thông tin

Bước 2: Nhấn Sửa để sửa thông tin kỹ thuật => Lưu
Thông tin Vận hành

Bước 1: Chọn tab Vận hành để xem thông tin

Bước 2: Nhấn Sửa thể sửa thông tin vận hành => Lưu

Thêm thông số hoạt động

Bước 1: Từ giao diện xem thông tin tài sản => Nhấn nút  => Nhấn chọn Thông số hoạt động

Bước 2: Nhấn Thêm
Bước 3: Nhập Giá trị => Lưu

Thời gian dừng máy

Bước 1: Từ giao diện xem thông tin tài sản => Nhấn nút  => Nhấn chọn Thời gian dừng máy

Bước 2: Nhấn nút
Bước 3: Cập nhật thông tin thời gian dừng máy => Lưu

Thêm công việc

Bước 1: Từ giao diện xem thông tin tài sản => Nhấn nút  => Nhấn chọn Thêm công việc

Bước 2: Nhập thông tin chi tiết công việc => Lưu

Thêm yêu cầu

Bước 1: Từ giao diện xem thông tin tài sản => Nhấn nút  => Nhấn chọn Thêm yêu cầu

Bước 2:p thông tin yêu c Nhậầu => Lưu

Thêm kiểm tra

Bước 1: Từ giao diện xem thông tin tài sản => Nhấn nút  => Nhấn chọn Thêm kiểm tra

 

Bước 2: Nhập thông tin kiểm tra => Lưu

Tìm kiếm tài sản

  • Tìm kiếm theo từ khóa:

Gõ từ khóa tìm kiếm vào khung Tìm kiếm phía trên cùng

  • Tìm kiếm nâng cao:

Nhấn => Chọn các thông tin tìm kiếm => Nhấn Tìm

Nhấn Đặt lại để xóa điều kiện tìm trước đó

Kết quả tìm kiếm hiển thị, giao diện sẽ hiển thị nút 

Nhấn nút này để xóa điều kiện tìm

  • Tìm kiếm bằng cách quét mã QR

Bước 1: Nhấn nút  hoặc nút

Bước 2: Quét mã QR
Bước 3: Kết quả tìm kiếm
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 61