Phiếu bàn giao thiết bị

You are here:

Mục đích: Hỗ trợ người dùng theo dõi và ghi nhận các phiếu, văn bản bàn giao của thiết bị.

Hướng dẫn chi tiết:

Cách 1: Thêm phiếu bàn giao từ “Hồ sơ”

Bước 1: Trong module Tài sản chọn “Hồ sơ” → Chọn “Bàn giao/Thu hồi”

Bước 2: Chọn “Thêm” để thêm mới phiếu bàn giao của thiết bị

Bước 3: Nhập thông tin phiếu bàn giao thiết bị → Chọn “Lưu thông tin”

Các thông tin bắt buộc phải nhập:

– Số quyết định

– Ngày quyết định

– Ngày thực hiện

– Phân loại: chọn Bàn giao

– Lý do bàn giao thiết bị

Ngoài ra có thể nhập các thông tin khác như

– Phòng ban, nhân viên được bàn giao thiết bị

– Thành phần tham gia hoặc thành phần quyết định, xác nhận phiếu bàn giao

Bước 4: Chọn “Lưu thông tin” để hoàn thành tạo mới phiếu bàn giao

Bước 5: Trong mục danh sách tài sản bàn giao chọn “Thêm” để thêm thiết bị bàn giao vào phiếu

Bước 6: Chọn  để chọn thiết bị bàn giao → chọn “Lưu thông tin” trong bảng thêm mới tài sản

Cách 2: Thêm phiếu bàn giao từ thiết bị

Bước 1: Trong module Tài sản chọn “Tất cả” → Chọn thiết bị cần bàn giao → Trong phần thông tin chung chọn “Lịch sử”

Bước 2: Chọn  để thêm mới phiếu bàn giao của thiết bị

Bước 3: Nhập thông tin phiếu bàn giao thiết bị → Chọn “Lưu thông tin”

Các thông tin bắt buộc phải nhập:

– Số quyết định

– Ngày quyết định

– Ngày thực hiện

– Phân loại: chọn Bàn giao

– Lý do bàn giao thiết bị

Ngoài ra có thể nhập các thông tin khác như

– Phòng ban, nhân viên được bàn giao thiết bị

– Thành phần tham gia hoặc thành phần quyết định, xác nhận phiếu bàn giao

Bước 4: Chọn “Lưu thông tin” để hoàn thành tạo mới phiếu bàn giao

Bước 5: Trong mục danh sách tài sản bàn giao chọn “Thêm” để thêm thiết bị khác  

Bước 6: Chọn  để chọn thiết bị bàn giao → chọn “Lưu thông tin” trong bảng thêm mới tài sản

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 21