Quản lý nhập kho

You are here:

Hỗ trợ cán bộ quản lý kho quản lý, khai thác các phiếu nhập kho.

Thêm phiếu nhập kho

Bước 1: Vào module “Kho vật tư” → Chọn “Phiếu xuất, nhập” → “Phiếu nhập kho”

Bước 2: Chọn “Thêm” để thêm mới phiếu nhập kho

Bước 3: Nhập thông tin phiếu nhập kho

Kho vật tư: Tự động lấy theo kho vật tư đã chọn giao diện bên ngoài phiếu nhập kho

 • Số phiếu: hệ thống tự động sinh ra
 • Ngày nhập kho, ngày chứng từ: tự động lấy theo ngày tạo phiếu hiện tại
 • Người nhận: bắt buộc nhập, chọn  để chọn người nhận trong danh sách hệ thống

Sau khi nhập thông của phiếu nhập kho xong chọn “Lưu thông tin” (Bước 5) thì mới thêm được vật tư vào phiếu

Bước 4: Chọn “Thêm vật tư” vào phiếu nhập kho

(4.1) Tìm kiếm nhóm vật tư: Nhập thông tin tìm kiếm → Chọn”Tìm” hoặc nhấn Enter để tìm kiếm theo điều kiện

(4.2) Trong danh sách nhóm vật tư → Chọn nhóm vật tư có vật tư cần thêm vào phiếu nhập kho

(4.3) Tìm kiếm vật tư: Nhập thông tin tìm kiếm → Chọn”Tìm” hoặc nhấn Enter để tìm kiếm theo điều kiện

(4.4) Tích chọn vật tư cần thêm

(4.5) Chuyển vật tư sang danh sách được chọn

Xóa vật tư khỏi danh sách được chọn: Chọn vật tư trong danh sách được chọn → Nhấn

(4.6) Danh sách vật tư được chọn

(4.7) Thực hiện thêm vật tư vào phiếu nhập kho

Bước 5: Chọn “Lưu thông tin” để lưu phiếu nhập kho và hoàn thành thêm mới phiếu

Sửa phiếu nhập kho

Bước 1: Vào module “Kho vật tư” → Chọn “Phiếu xuất, nhập” → “Phiếu nhập kho”

Bước 2: Chọn phiếu nhập kho cần sửa

Bước 3: Chọn “Sửa phiếu nhập kho”

Bước 4: Nhập thông tin thay đổi

 • Ngày nhập kho, ngày chứng từ: tự động lấy theo ngày tạo phiếu hiện tại
 • Người nhận: bắt buộc nhập, chọn  để chọn người nhận trong danh sách hệ thống
 • Thông tin đơn vị giao, người giao, số hóa đơn

Bước 5: Chọn “Thêm vật tư” để thêm các vật tư vào phiếu nhập kho

(5.1) Tìm kiếm nhóm vật tư: Nhập thông tin tìm kiếm → Chọn”Tìm” hoặc nhấn Enter để tìm kiếm theo điều kiện

(5.2) Trong danh sách nhóm vật tư → Chọn nhóm vật tư có vật tư cần thêm vào phiếu nhập kho

(5.3) Tìm kiếm vật tư: Nhập thông tin tìm kiếm → Chọn”Tìm” hoặc nhấn Enter để tìm kiếm theo điều kiện

(5.4) Tích chọn vật tư cần thêm

(5.5) Chuyển vật tư sang danh sách được chọn

Xóa vật tư khỏi danh sách được chọn: Chọn vật tư trong danh sách được chọn → Nhấn

(5.6) Danh sách vật tư được chọn

(5.7) Thực hiện thêm vật tư vào phiếu nhập kho

 • Chọn  để xóa vật tư khỏi danh sách vật tư

Bước 6: Chọn “Lưu thông tin” để cập nhật thông tin đã thay đổi

Xóa phiếu nhập kho

Bước 1: Vào module “Kho vật tư” → Chọn “Phiếu xuất, nhập” → “Phiếu nhập kho”

Bước 2: Chọn phiếu nhập kho cần xóa

Bước 3: Chọn “Xóa”→ Chọn “Có” để thực hiện xóa phiếu nhập kho

In phiếu nhập kho

Bước 1: Vào module “Kho vật tư” → Chọn “Phiếu xuất, nhập”

Bước 2: Chọn “In phiếu” để in danh sách các phiếu nhập kho

Tìm kiếm phiếu nhập kho

Bước 1: Vào module “Kho vật tư” → Chọn “Phiếu xuất, nhập” → “Phiếu nhập kho”

Bước 2: Nhập điều kiện tìm kiếm

 • Tìm kiếm theo kho vật tư
 • Tìm kiếm theo loại phiếu nhập kho
 • Tìm kiếm theo số phiếu nhập kho
 • Tìm kiếm theo thời gian ngày nhập hoặc ngày chứng từ

Bước 3: Chọn “Tìm” để thực hiện tìm phiếu nhập kho theo điều kiện tìm kiếm

Bước 4: Hiển thị danh sách phiếu nhập kho theo điều kiện tìm kiếm

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 19