Quản lý kiểm tra

You are here:

Hướng dẫn người dùng thêm kiểm tra, sửa kiểm tra, thêm công việc từ kiểm tra, …

Giao diện kiểm tra

Bước 1: Nhấn nút Menu  ở góc trên cùng bên trái

Bước 2: Chọn Kiểm tra

Bước 3: Danh sách các kiểm tra người dùng được xem

Thêm kiểm tra

Bước 1: Nhấn nút  để thêm kiểm tra

Chú ý: Người dùng được phân quyền Quản lý/Chỉnh sửa Kiểm tra mới được phép thêm, sửa, xóa kiểm tra

Bước 2: Nhập các thông tin kiểm tra

Bước 3: Lấy thông tin hình ảnh: chụp ảnh, hoặc chọn ảnh từ thư viện

=> Nhấn Lưu để lưu thông tin kiểm tra

Tìm kiếm kiểm tra

Bước 1: Nhấn  để tìm kiếm

Bước 2: Nhập các thông tin tìm kiếm => Nhấn Tìm

Nhấn Đặt lại để xóa thông tin tìm kiếm trước đó

Nhấn Trở lại để trở về giao diện trước

Sửa thông tin kiểm tra

Bước 1: Chọn kiểm tra

Bước 2: Nhấn Sửa => Sửa các thông tin của kiểm tra

Bước 3: Nhấn Lưu để lưu thông tin kiểm tra

Thêm công việc từ kiểm tra

Bước 1: Chọn kiểm tra cần thêm công việc => Nhấn 

Bước 2: Nhấn chọn Thêm công việc

Bước 3: Nhập thông tin chi tiết công việc => Nhấn Lưu

Xóa kiểm tra

Từ giao diện sửa kiểm tra => Nhấn  => Chọn Xóa kiểm tra

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 42