Quản lý kho vật tư

You are here:

Hỗ trợ cán bộ quản lý kho theo dõi, cập nhật danh sách, giám sát số lượng vật tư trong từng kho; hỗ trợ tra cứu, khai thác từng loại vật tư trong kho.

Thêm vật tư vào kho

Bước 1: Vào module “Kho vật tư” → Chọn “Quản lý kho vật tư”

Bước 2: Chọn kho cần thêm vật tư

Bước 3: Chọn nhóm vật tư: có 2 cách chọn

C1: Chọn từ nhóm vật tư ngoài giao diện quản lý kho vật tư

C2: Chọn nhóm vật tư từ trong giao diện thêm vật tư vào kho

Bước 4: Chọn “Thêm vật tư vào kho”

Bước 5: Tìm kiếm vật tư: Nhập thông tin tìm kiếm → Chọn “Tìm” hoặc nhấn Enter

Bước 6: Tích chọn vật tư cần thêm vào kho và nhóm vật tư

Bước 7: Chọn “Lưu thông tin” để thêm mới vật tư vào kho

Xóa vật tư trong kho

Bước 1: Vào module “Kho vật tư” → Chọn “Quản lý kho vật tư”

Bước 2: Chọn kho vật tư có vật tư cần xóa

Bước 3: Chọn nhóm vật tư có vật tư cần xóa

Bước 4: Chọn “Xóa” → Chọn “Có” để tiếp tục xóa vật tư trong kho

Tìm kiếm vật tư trong kho

Bước 1: Vào module “Kho vật tư” → Chọn “Quản lý kho vật tư” → Chọn kho vật tư

Bước 2: Tìm kiếm vật tư trong kho theo nhóm vật tư: Chọn nhóm vật tư → Hệ thống tự động hiển thị vật tư trong danh sách vật tư trong kho

Bước 3: Tìm kiếm vật tư theo số lượng, mã, tên vật tư: Nhập thông tin→ Chọn “Tìm”

      Tìm mới: Xóa điều kiện tìm hiện tại

Bước 4: Giao diện hiển thị danh sách vật tư theo điều kiện tìm kiếm

Chọn  để xem lịch sử xuất, nhập của vật tư và lịch sử sử dụng của vật tư

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 37