Quản lý đơn mua hàng

You are here:

Hỗ trợ quản lý các đơn mua hàng, hỗ trợ nhập kho cho đơn hàng sau khi hoàn thành mua sắm.

Tạo phiếu nhập kho cho đơn hàng đã hoàn thành mua sắm

Bước 1: Vào module “Mua sắm” → Chọn “Đơn mua hàng”

Bước 2: Chọn đơn mua hàng đã hoàn thành cần tạo phiếu nhập kho

Bước 3: Chọn “Tiện ích” → Chọn “Phiếu nhập kho”

Bước 4: Nhập thông tin chung cho phiếu nhập kho

–         Kho đề xuất: lấy theo kho đề xuất của phiếu mua hàng

–         Số đơn hàng: mã tự sinh của hệ thống

–         Ngày lên đơn, ngày chứng từ: lấy theo ngày thực tế tạo đơn hàng

–         Người nhận: lấy từ mục quản trị danh mục người dùng trong hệ thống

–         Danh sách vật tư: lấy theo danh sách vật tư của phiếu đề xuất mua hàng

Bước 4: Lưu thông tin phiếu nhập kho

Thêm đơn hàng

Sửa đơn hàng

Xóa đơn hàng

Chuyển trạng thái đơn hàng

Tìm kiếm phiếu mua hàng

Tìm kiếm phiếu đóng

In phiếu mua hàng

Các bước thực hiện tìm kiếm đơn hàng tương tự như Quản lí đề suất mua hàng

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 24