Quản lý định mức vật tư trong kho

You are here:

Lưu ý: Chỉ thực hiện việc chốt tồn kho khi đã thêm các vật tư vào kho trong mục quản lý kho vật tư

Bước 1: Vào module “Kho vật tư” → Chọn “Danh mục kho”

Bước 2: Chọn kho cần thiết lập định mức

Bước 3: Chọn “Quản lý định mức”

Bước 4: Tìm kiếm nhóm vật tư : Nhập thông tin tìm kiếm → Nhấn Enter để tìm kiếm

Bước 5: Chọn nhóm vật tư có vật tư cần thiết lập định mức

Bước 6: Tìm kiếm vật tư : Nhập mã hoặc tên vật tư → Nhấn “Tìm” để tìm kiếm

Bước 7: Nhập tồn min, tồn max cho từng vật tư

  • Tồn min là tồn số lượng tối thiểu nhất định phải còn trong kho
  • Tồn max là tồn số lượng tối đa có thể chứa trong kho
  • Hệ thống tự động lưu số lượng đã nhập tồn min, tồn max
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 16