Quản lý đề xuất vật tư

You are here:

Hỗ trợ cán bộ quản lý kho khai thác, quản lý trạng thái phê duyệt các phiếu đề xuất vật tư, tạo phiếu xuất kho từ phiếu đề xuất đã duyệt.

Thêm phiếu đề xuất vật tư từ công việc

Từ công việc đã thêm các vật tư cần dùng trong công việc được giao

Bước 1: Chọn “Đề xuất vật tư”

Bước 2: Nhập thông tin đề xuất:

 • Thông tin kho đề xuất
 • Số phiếu đề xuất: hệ thống tự sinh
 • Người đề xuất: lấy theo tài khoản người đang thực hiện đề xuất
 • Ngày đề xuất: lấy theo ngày hiện tại

Bước 3: Danh sách vật tư: hệ thống tự động lấy vật tư từ trong công việc

Bước 4: Chọn “Lưu thông tin” để lưu phiếu đề xuất vật tư

Thêm phiếu đề xuất vật tư bất kỳ

Bước 1: Vào module “Kho vật tư” → Chọn “Đề xuất vật tư”

Bước 2: Chọn “Thêm” để thêm phiếu đề xuất

Bước 3: Nhập thông tin đề xuất:

–         Thông tin kho đề xuất: có 2 cách chọn kho đề xuất:

C1: Chọn từ giao diện đề xuất vật tư

C2: Chọn trong giao diện thêm phiếu đề xuất

–         Số phiếu đề xuất: hệ thống tự sinh

–         Người đề xuất: lấy theo tài khoản người đang thực hiện đề xuất

–         Ngày đề xuất: lấy theo ngày hiện tại

Sau khi nhập xong thông tin phiếu đề xuất thì thực hiện “Lưu thông tin” (5) thì mới thêm được vật tư vào phiếu đề xuất

Bước 4: Chọn “Thêm vật tư”

(4.1) Tìm kiếm nhóm vật tư: Nhập thông tin tìm kiếm → Chọn”Tìm” hoặc nhấn Enter để tìm kiếm theo điều kiện

(4.2) Trong danh sách nhóm vật tư → Chọn nhóm vật tư có vật tư cần thêm vào phiếu đề xuất

(4.3) Tìm kiếm vật tư: Nhập thông tin tìm kiếm → Chọn”Tìm” hoặc nhấn Enter để tìm kiếm theo điều kiện

(4.4) Tích chọn vật tư cần thêm

(4.5) Chuyển vật tư sang danh sách được chọn

Xóa vật tư khỏi danh sách được chọn: Chọn vật tư trong danh sách được chọn → Nhấn

(4.6) Danh sách vật tư được chọn

(4.7) Thực hiện thêm vật tư vào phiếu đề xuất

Bước 5: Chọn “Lưu thông tin” để lưu phiếu đề xuất vật tư

Tìm kiếm phiếu đề xuất vật tư

Bước 1: Vào module “Kho vật tư” → Chọn “Đề xuất vật tư”

Bước 2: Nhập thông tin tìm kiếm phiếu đề xuất:

 • Tìm kiếm theo kho vật tư: Chọn kho vật tư cần tìm kiếm phiếu
 • Tìm kiếm theo số phiếu: Nhập thông tin số phiếu
 • Tìm kiếm theo trạng thái duyệt phiếu: Chọn trạng thái duyệt
 • Tìm kiếm theo thời gian tạo phiếu đề xuất: tùy chỉnh thời gian

Bước 3: Chọn “Tìm” để tìm kiếm theo điều kiện

Bước 4: Hiển thị danh sách theo điều kiện tìm kiếm: Chọn phiếu đề xuất→ Hiện các vật tư có trong phiếu

Sửa phiếu đề xuất

Bước 1: Vào module “Kho vật tư” → Chọn “Đề xuất vật tư”

Bước 2: Chọn phiếu đề xuất cần sửa

Bước 3: Chọn”Sửa”

Bước 4: Nhập thông tin thay đổi : kho đề xuất, số phiếu, ngày đề xuất, người đề xuất, lý do

Bước 5: Nhập thêm vật tư → Chọn “Thêm vật tư”

(5.1) Tìm kiếm nhóm vật tư: Nhập thông tin tìm kiếm → Chọn”Tìm” hoặc nhấn Enter để tìm kiếm theo điều kiện

(5.2) Trong danh sách nhóm vật tư → Chọn nhóm vật tư có vật tư cần thêm vào phiếu đề xuất

(5.3) Tìm kiếm vật tư: Nhập thông tin tìm kiếm → Chọn”Tìm” hoặc nhấn Enter để tìm kiếm theo điều kiện

(5.4) Tích chọn vật tư cần thêm

(5.5) Chuyển vật tư sang danh sách được chọn

Xóa vật tư khỏi danh sách được chọn: Chọn vật tư trong danh sách được chọn → Nhấn

(5.6) Danh sách vật tư được chọn

(5.7) Thực hiện thêm vật tư vào phiếu đề xuất

Bước 6: Lưu thông tin cập nhật phiếu đề xuất

In phiếu đề xuất

Bước 1: Vào module “Kho vật tư” → Chọn “Đề xuất vật tư”

Bước 2: Chọn “Tiện ích” → Chọn “In phiếu” → Hệ thống thực hiện in các phiếu đề xuất

Xóa phiếu đề xuất

Bước 1: Vào module “Kho vật tư” → Chọn “Đề xuất vật tư”

Bước 2: Chọn phiếu đề xuất cần xóa

Bước 3: Chọn “Xóa”→ Chọn “Có” để tiếp tục thực hiện xóa phiếu đề xuất

Chuyển trạng thái phiếu đề xuất

Bước 1: Vào module “Kho vật tư” → Chọn “Đề xuất vật tư”

Bước 2: Chọn phiếu đề xuất cần chuyển trạng thái

Bước 3: Chọn “Tiện ích” → Chọn “Chuyển trạng thái”

Bước 4: Nhập thông tin chuyển trạng thái

 • Người thực hiện chuyển trạng thái: Hệ thống tự động lấy theo tài khoản đang thực hiện
 • Trạng thái cũ: hiển thị trạng thái hiện tại
 • Trạng thái mới: trạng thái muốn chuyển sang
 • Lý do: nhập lý do chuyển trạng thái
 • Danh sách trạng thái: lịch sử chuyển đổi trạng thái

Bước 5: Lưu thông tin chuyển trạng thái

Tạo phiếu xuất kho từ phiếu đề xuất đã duyệt

Bước 1: Vào module “Kho vật tư” → Chọn “Đề xuất vật tư”

Bước 2: Chọn phiếu đề xuất đẽ duyệt

Bước 3: Chọn “Tiện ích” → Chọn “Phiếu xuất kho”

Bước 4: Nhập thông tin cho phiếu xuất kho

 • Các thông tin đều được lấy từ phiếu đề xuất vật tư
 • Người xuất: bắt buộc nhập, hệ thống lấy từ danh sách người dùng
 • Đơn vị nhận: bắt buộc nhập

Bước 5: Chọn “Lưu thông tin”

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 36