Quản lý đề xuất mua hàng

You are here:

Thêm mới đơn đề xuất mua hàng

Bước 1: Vào module “Mua sắm” → Chọn “Đề xuất mua hàng”

Bước 2: Chọn “Thêm” đề thêm mới đề xuất mua hàng

Bước 3: Nhập thông tin chung của đề xuất đơn hàng

–         Kho đề xuất: hệ thống lấy theo kho vật tư bên ngoài giao diện mua sắm

–         Số phiếu: Hệ thống tự động sinh mã

–         Ngày lên đơn: hệ thống tự động lấy theo ngày tạo đơn hiện tại

–         Người đề xuất, người phê duyệt: bắt buộc nhập, hệ thống lấy từ mục quản trị danh mục người dùng (Người dùng được phân vào cơ cấu tổ chức)

–         Tên đơn hàng: bắt buộc nhập

Sau khi nhập xong thông tin chung thì chọn lưu thông tin (5) để thực hiện các bước tiếp theo

Bước 4:Chọn “Thêm” để thêm vật tư vào phiếu đề xuất

(4.1) Tìm kiếm nhóm vật tư: Nhập thông tin tìm kiếm → Chọn”Tìm” hoặc nhấn Enter để tìm kiếm theo điều kiện

(4.2) Trong danh sách nhóm vật tư → Chọn nhóm vật tư có vật tư cần thêm vào phiếu đề xuất mua hàng

(4.3) Tìm kiếm vật tư: Nhập thông tin tìm kiếm → Chọn”Tìm” hoặc nhấn Enter để tìm kiếm theo điều kiện

(4.4) Tích chọn vật tư cần thêm

(4.5) Chuyển vật tư sang danh sách được chọn

Xóa vật tư khỏi danh sách được chọn: Chọn vật tư trong danh sách được chọn → Nhấn

(4.6) Danh sách vật tư được chọn

(4.7) Thực hiện thêm vật tư vào phiếu đề xuất mua hàng

–         Xóa vật tư trong danh sách vật tư của phiếu đề xuất chọn

(5) Chọn “Lưu thông tin” để lưu phiếu đề xuất mua hàng

Sửa đơn đề xuất mua hàng

Bước 1: Vào module “Mua sắm” → Chọn “Đề xuất mua hàng”

Bước 2: Chọn phiếu đề xuất mua hàng cần sửa

Bước 3: Chọn “Sửa”

Bước 4: Nhập thông tin thay đổi phiếu đề xuất mua hàng

–         Sửa thông tin người đề xuất, người phê duyệt, ngày lên đơn,…

–         Thêm hoặc xóa vật tư trong danh sách vật tư

Bước 5: Lưu thông tin thay đổi

Xóa đơn đề xuất mua hàng

Bước 1: Vào module “Mua sắm” → Chọn “Đề xuất mua hàng”

Bước 2: Chọn phiếu đề xuất mua hàng cần xóa

Bước 3: Chọn “Xóa”

Chuyển trạng thái đơn đề xuất mua hàng

Bước 1: Vào module “Mua sắm” → Chọn “Đề xuất mua hàng”

Bước 2: Chọn phiếu đề xuất mua hàng cần chuyển đổi trạng thái

Bước 3: Chọn “Tiện ích” → Chọn “Chuyển trạng thái”

Bước 4: Nhập thông tin chuyển đổi trạng thái

–         Người thực hiện: Hệ thống tự động lấy theo tài khoản đang thực hiện chuyển đổi

–         Chọn trạng thái chuyển đổi mới

Bước 5: Lưu thông tin chuyển trạng thái

Tạo đơn hàng mua sắm từ đơn đề xuất mua hàng đã duyệt

Bước 1: Vào module “Mua sắm” → Chọn “Đề xuất mua hàng”

Bước 2: Chọn phiếu đề xuất mua hàng đã duyệt cần tạo đơn mua hàng

Bước 3: Chọn “Tiện ích” → Chọn “Tạo đơn mua hàng”

Bước 4: Nhập thông tin chung cho phiếu mua hàng

–         Kho đề xuất: lấy theo kho đề xuất của phiếu đề xuất mua hàng

–         Số đơn hàng: mã tự sinh của hệ thống

–         Ngày lên đơn: lấy theo ngày thực tế tạo đơn hàng

–         Người mua: lấy từ mục quản trị danh mục người dùng trong hệ thống

–         Tên đơn hàng: bắt buộc nhập

–         Danh sách vật tư: lấy theo danh sách vật tư của phiếu đề xuất mua hàng

Bước 5: Chọn lưu để lưu thông tin đơn mua hàng

Tìm kiếm phiếu đề xuất mua hàng

Bước 1: Vào module “Mua sắm” → Chọn “Đề xuất mua hàng”

Bước 2: Chọn các thông tin tìm kiếm phiếu đề xuất mua hàng

–         Tìm kiếm theo kho vật tư: chọn kho vật tư được lấy từ danh mục kho vật tư

–         Tìm kiếm theo số phiếu

–         Tìm kiếm theo thời gian

–         Tìm kiếm theo tình trạng đơn

Bước 3: Chọn “Tìm” hoặc nhấn Enter để thực hiện tìm phiếu theo điều kiện tìm kiếm

Bước 4: Hiển thị danh sách phiếu đề xuất mua hàng theo điều kiện tìm kiếm

Tìm kiếm phiếu đóng

Bước 1: Vào module “Mua sắm” → Chọn “Đề xuất mua hàng”

Bước 2: Chọn “Tiện ích” → Chọn “Tìm phiếu đóng”

Bước 3: Hiển thị danh sách phiếu đề xuất mua hàng ở trạng thái đóng

Có thể sửa, xóa, chuyển đổi trạng thái phiếu đề xuất đóng

In phiếu đề xuất mua hàng

Bước 1: Vào module “Mua sắm” → Chọn “Đề xuất mua hàng”

Bước 2: Chọn “Tiện ích” → Chọn “In phiếu”

→ Hệ thống in tất cả các phiếu đề xuất mua hàng

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 38