Quản lý danh sách vật tư

You are here:

Thêm mới vật tư

Bước 1: Vào module “Kho vật tư” → Chọn “Danh mục vật tư”

Bước 2: Chọn nhóm vật tư cần thêm vật tư

Bước 3: Chọn “Thêm” vật tư

Bước 4: Nhập thông tin vật tư

  • Thông tin mã, tên vật tư
  • Giá trị: là đơn giá của vật tư
  • Đơn vị tính
  • Tài liệu đính kèm
  • Vật tư thay thế

Bước 5: Lưu thông tin vật tư

Sửa thông tin vật tư

Bước 1: Vào module “Kho vật tư” → Chọn “Danh mục vật tư”

Bước 2: Chọn nhóm vật tư có vật tư cần sửa

Bước 3: Chọn vật tư cần sửa

Bước 4: Chọn “Sửa”

Bước 5: Nhập thông tin thay đổi

Bước 6: Lưu thông tin thay đổi của vật tư

Xóa vật tư

Bước 1: Vào module “Kho vật tư” → Chọn “Danh mục vật tư”

Bước 2: Chọn nhóm vật tư có vật tư cần xóa

Bước 3: Chọn vật tư cần xóa

Bước 4: Chọn “Xóa” → Chọn “Có” để tiếp tục thực hiện xóa vật tư

Xuất excel danh sách vật tư

Bước 1: Vào module “Kho vật tư” → Chọn “Danh mục vật tư”

Bước 2: Chọn nhóm vật tư có vật tư cần xuất dữ liệu

Bước 3: Chọn “Xuất excel”

In phiếu danh sách vật tư

Bước 1: Vào module “Kho vật tư” → Chọn “Danh mục vật tư”

Bước 2: Chọn nhóm vật tư có vật tư cần in

Bước 3: Chọn “In phiếu”

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 35