Quản lý danh sách nhóm vật tư

You are here:

Thêm nhóm vật tư

Bước 1: Vào module “Kho vật tư” → Chọn “Danh mục vật tư”

Bước 2: Chọn quản lý nhóm vật tư

Bước 3: Chọn “Thêm” để thêm nhóm vật tư

Bước 4: Nhập thông tin nhóm vật tư

Bước 5: Chọn “Lưu” để lưu thông tin và thêm mới nhóm vật tư

Sửa thông tin nhóm vật tư

Bước 1: Vào module “Kho vật tư” → Chọn “Danh mục vật tư”

Bước 2: Chọn quản lý nhóm vật tư

Bước 3: Chọn nhóm vật tư cần sửa

Bước 4: Chọn “Sửa”

Bước 5: Nhập thông tin thay đổi của nhóm vật tư

Bước 6: Chọn “Lưu” để lưu thông tin cập nhật

Xóa nhóm vật tư

Bước 1: Vào module “Kho vật tư” → Chọn “Danh mục vật tư”

Bước 2: Chọn quản lý nhóm vật tư

Bước 3: Chọn nhóm vật tư cần xóa

Bước 4: Chọn “Xóa” → Chọn “Có” để tiếp tục thực hiện xóa nhóm vật tư

Xuất excel nhóm vật tư

Bước 1: Vào module “Kho vật tư” → Chọn “Danh mục vật tư”

Bước 2: Chọn quản lý nhóm vật tư

Bước 3: Chọn “Xuất excel” để xuất danh sách nhóm vật tư

Tìm kiếm nhóm vật tư

Bước 1: Vào module “Kho vật tư” → Chọn “Danh mục vật tư”

Bước 2: Nhập thông tin tìm kiếm→ Chọn “Tìm” hoặc nhấn Enter để thực hiện tìm kiếm

Bước 3: Hiển thị danh sách tìm kiếm nhóm vật tư

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 30