Quản lý danh mục kho

You are here:

Thêm mới kho

Bước 1: Vào module “Kho vật tư” → Chọn “Danh mục kho”

Bước 2: Chọn “Thêm” để thêm mới kho vật tư

Bước 3: Nhập thông tin kho vật tư

Bước 4: Lưu thông tin kho vật tư

Sửa thông tin kho

Bước 1: Vào module “Kho vật tư” → Chọn “Danh mục kho”

Bước 2: Chọn kho cần sửa

Bước 3: Chọn “Sửa”

Bước 4: Nhập thông tin thay đổi

Bước 5: Lưu thông tin thay đổi

Xóa kho

Bước 1: Vào module “Kho vật tư” → Chọn “Danh mục kho”

Bước 2: Chọn kho cần xóa

Bước 3: Chọn “Xóa” → Chọn “Có” để tiếp tục thực hiện xóa kho

Tìm kiếm kho

Bước 1: Vào module “Kho vật tư” → Chọn “Danh mục kho”

Bước 2: Nhập thông tin tìm kiếm kho

Bước 3: Nhấn “Tìm” hoặc Nhấn Enter để tìm kiếm theo điều kiện

Bước 4: Hiển thị danh sách kết quả tìm kiếm

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 25