Phiếu thanh lý thiết bị

You are here:

Mục đích: Hỗ trợ người dùng theo dõi và ghi nhận các phiếu, văn bản thanh lý của thiết bị.

Hướng dẫn chi tiết:

Bước 1: Trong module Tài sản chọn “Hồ sơ” → Chọn “Thanh lý”

Bước 2: Chọn “Thêm” để thêm mới phiếu thanh lý của thiết bị

Bước 3: Nhập thông tin phiếu thanh lý thiết bị → Chọn “Lưu thông tin”

Các thông tin bắt buộc phải nhập:

– Số quyết định

– Ngày lập

– Ngày thanh lý

– Hội đồng

Ngoài ra có thể nhập các thông tin khác như

– Kết luận: lý do thanh lý thiết bị

– Thành phần tham gia hoặc thành phần quyết định, xác nhận phiếu thanh lý

Bước 4: Chọn “Lưu thông tin” để hoàn thành tạo mới  phiếu thanh lý

Bước 5: Trong mục danh sách tài sản thanh lý chọn “Thêm” để thêm thiết bị thanh lý vào phiếu

Bước 6: Chọn  để chọn thiết bị thanh lý → chọn “Lưu thông tin” trong bảng thêm mới tài sản

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 17