Phiếu sửa chữa tài sản

You are here:
  • KB Home
  • Phiếu sửa chữa tài sản

Thêm mới phiếu sửa chữa

Bước 1: Vào modue  “Tài sản” → Chọn “Vận hành”

Bước 2: Chọn phiếu “Sửa chữa”

Bước 3: Chọn “Thêm” để thêm phiếu sửa chữa

Bước 4: Nhập thông tin phiếu sửa chữa

Bước 5: Lưu thông tin phiếu

Sửa thông tin phiếu sửa chữa

Bước 1: Vào modue  “Tài sản” → Chọn “Vận hành”

Bước 2: Chọn phiếu “Sửa chữa”

Bước 3: Chọn phiếu sửa chữa cần sửa

Bước 4: Chọn “Sửa”

Bước 5: Cập nhật thông tin thay đổi

Bước 6: Lưu thông tin cập nhật

Xóa phiếu sửa chữa

Bước 1: Vào module “Tài sản” → Chọn “Vận hành”

Bước 2: Chọn phiếu “Sửa chữa”

Bước 3: Chọn phiếu sửa chữa cần xóa

Bước 4: Chọn “Xóa”

Phê duyệt phiếu sửa chữa

Bước 1: Vào module “Tài sản” → Chọn “Vận hành”

Bước 2: Chọn phiếu “Sửa chữa”

Bước 3: Chọn phiếu sửa chữa cần Phê duyệt

Bước 4: Chọn “Phê duyệt” để chuyển đổi tình trạng phê duyệt phiếu

Tìm kiếm phiếu sửa chữa

Bước 1: Vào modue  “Tài sản” → Chọn “Vận hành”

Bước 2: Chọn phiếu “Sửa chữa”

Bước 3: Nhập điều kiện tìm kiếm

Bước 4: Chọn “Tìm” để thực hiện tìm kiếm theo điều kiện đã nhập

Bước 5: Hiển thị danh sách phiếu sửa chữa theo điều kiện tìm kiếm

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 8