Phiếu kiểm định tài sản

You are here:
  • KB Home
  • Phiếu kiểm định tài sản

Thêm mới phiếu kiểm định

Sửa thông tin phiếu kiểm định

Xóa phiếu kiểm định

Phê duyệt phiếu kiểm định

Tìm kiếm phiếu kiểm định

Các bước thực hiện tương tư như Phiếu sửa chữa tài sản

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 4