Phiếu điều chuyển thiết bị

You are here:

Mục đích: Hỗ trợ người dùng theo dõi và ghi nhận các phiếu, văn bản điều chuyển của thiết bị.

Hướng dẫn chi tiết:

Cách 1: Thêm phiếu điều chuyển từ “Hồ sơ”

Bước 1: Trong module Tài sản chọn “Hồ sơ” → Chọn “Điều chuyển”

Bước 2: Chọn “Thêm” để thêm mới phiếu điều chuyển thiết bị

Bước 3: Nhập thông tin phiếu điều chuyển thiết bị → Chọn “Lưu thông tin”

Các thông tin bắt buộc phải nhập:

– Số quyết định

– Ngày quyết định

– Lý do điều chuyển thiết bị

– Vị trí thiết bị được điều chuyển sang

Ngoài ra có thể nhập các thông tin khác như

– Địa điểm cụ thể điều chuyển thiết bị

– Phòng ban, nhân viên điều chuyển thiết bị

– Thành phần tham gia hoặc thành phần quyết định, xác nhận phiếu điều chuyển

Bước 4: Chọn “Lưu thông tin” để hoàn thành tạo mới phiếu điều chuyển

Bước 5: Trong mục danh sách tài sản điều chuyển chọn “Thêm” để thêm thiết bị điều chuyển vào phiếu

Bước 6: Chọn  để chọn thiết bị điều chuyển → chọn “Lưu thông tin” trong bảng thêm mới tài sản điều chuyển

Cách 2: Thêm phiếu điều chuyển từ thiết bị

Bước 1: Trong module Tài sản chọn “Tất cả” → Chọn thiết bị cần điều chuyển → Trong phần thông tin chung chọn “Lịch sử”

Bước 2: Chọn  để thêm mới phiếu điều chuyển thiết bị

Bước 3: Nhập thông tin phiếu điều chuyển thiết bị → Chọn “Lưu thông tin”

Các thông tin bắt buộc phải nhập:

– Số quyết định

– Ngày quyết định

– Lý do điều chuyển thiết bị

– Vị trí thiết bị được điều chuyển sang

Ngoài ra có thể nhập các thông tin khác như

– Địa điểm cụ thể điều chuyển thiết bị

– Phòng ban, nhân viên điều chuyển thiết bị

– Thành phần tham gia hoặc thành phần quyết định, xác nhận phiếu điều chuyển

Bước 4: Chọn “Lưu thông tin” để hoàn thành tạo mới và cập nhật phiếu điều chuyển

Bước 5: Trong mục danh sách tài sản điều chuyển chọn “Thêm” để thêm thiết bị điều chuyển khác

Bước 6: Chọn  để chọn thiết bị điều chuyển → chọn “Lưu thông tin” trong bảng thêm mới tài sản điều chuyển

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 45