Phiếu đề xuất vật tư

You are here:

Hướng dẫn người dùng tạo phiếu đề xuất vật tư trên thiết bị di động, sửa, xóa phiếu, thay đổi trạng thái phiếu, …

Từ giao diện chính kích chọn nút  ở góc trên bên trái màn hình

Chọn Phiếu đề xuất vật tư

Thêm phiếu:

Nhấn nút để thêm phiếu

Nhập thông tin phiếu => Lưu

Nhấn  để thêm vật tư vào phiếu

Kích chọn vật tư => Nhấn Lựa chọn

Danh sách vật tư vừa thêm vào phiếu

Nhấn để xóa vật tư khỏi phiếu

Sửa số lượng vật tư cần nhập

Nhấn Lưu để lưu thông tin phiếu

Thay đổi trạng thái phiếu

– Cách 1: Từ giao diện chính

Kích chọn

Chọn Thay đổi trạng thái

Lựa chọn trạng thái mới => Nhấn OK => Lưu

– Cách 2: Từ giao diện sửa phiếu

Nhấn nút  tại giao diện sửa phiếu đề xuất

Chọn Thay đổi trạng thái

Lựa chọn trạng thái mới => Nhấn OK => Lưu

Xóa phiếu

– Cách 1: Từ giao diện chính

Kích chọn  => Chọn Xóa

Nhấn Đồng ý để xóa phiếu

– Cách 2: Từ giao diện sửa phiếu

Nhấn nút  tại giao diện sửa phiếu đề xuất

 

Chọn Xóa

Nhấn Đồng ý để xóa phiếu

Lưu ý: Phiếu Đã duyệt không xóa được

Tìm kiếm:

– Tìm kiếm theo bộ lọc

Nhấn nút

Nhập các thông tin tìm kiếm => Nhấn Tìm

Nhấn Trở lại để về giao diện trước

Nhấn Đặt lại để xóa điều kiện tìm

– Tìm kiếm theo từ khóa

Gõ từ khóa tìm kiếm vào khung tìm kiếm, nhấn  trên bàn phím điện thoại để tìm kiếm

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 33